Лабораторія радіо- та оптичної голографії
Логін:    Пароль:  
Історія

Лабораторія радіо- та оптичної голографії засновано 1 квітня 1974 р. Засновником лабораторії й її науковим керівником до 1995 р. був доктор технічних наук Г.С. Сафронов. Завідуючим лабораторією з 1974 р. по 1986 р. був А.Л. Соколов, з 1986 р. по 1991 р. – канд. фіз.-мат. наук В.М. Кудрєв, а з 1991 р. до цього часу канд. фіз.-мат. наук В.П. Титар.


Г.С. Сафронов та А.Л. Соколов (1980 р.)

Головні наукові напрямки лабораторії – дослідження за допомогою голографічних методів поляризаційних, нелінійних та резонансних ефектів взаємодії електромагнітних полів в радіо- та оптичному діапазоні з речовиною й розробка голографічних пристроїв для одержання інформації про досліджувані біологічні та небіологічні об’єкти.


Співробітники лабораторії (1987 р.)

Лабораторія складається з двох відділів: відділу радіоголографії та відділу оптичної голографії. Обсяг фінансування робіт, що виконуються лабораторією, збільшився від 40 тис. руб. на рік при заснуванні лабораторії до 837 тис. руб. у 1987 р., а зараз складає 198 тис. грн. У перший рік в лабораторії працювало 8 співробітників, на початок 1990-х років – 36, зараз – 17 співробітників.


Завідуючий лабораторією В.П. Титар

У відділі радіоголографії було розроблено принципи побудови радіоголографічних установок з використання різних принципів синтезу радіоголограм та відновлення за ними зображень й створення відповідних технічних засобів для реалізації цих принципів.


Радіоголографічна установка РГУ-1

Радіоголографічна установка РГУ-1 призначена для синтезування радіоголограм об’єктів на просвіт в умовах закритого простору. Синтез голограм здійснювався за рахунок сканування фазових центрів приймальної і передаючої антен, а відновлення зображень – аналоговими оптичними методами. За допомогою установки були одержані зображення плоских об’єктів.

Багаточастотна радіоголографічна установка РГУ-2 може застосовуватися для синтезування багаточастотних голограм об’єктів, що обертаються, і відновлення по них двомірних зображень об’єктів у плані. Відновлення зображення по синтезованій голограмі виконувалося цифровими методами. Установка РГУ-2 входила до складу полігонного вимірювального комплексу, сполучена з обчислювальними засобами комплексу і використовувалася для одержання радіолокаційних портретів об’єктів складної форми.


Радіоголографічна установка для розпізнавання прихованих об’єктів

Радіоголографічна установка для розпізнавання важкодоступних та прихованих об’єктів дозволяє визначати форму об’єктів, розташованих за непрозорими для видимого світла укриттями.


Радіоголографічна установка РГУ-3

Радіоголографічна установка РГУ-3 призначена для синтезування радіоголограм Френеля в умовах вільного простору. Синтез радіоголограм здійснюється за рахунок сканування фазових центрів передаючої й приймальної антен у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Установка дозволяє формувати поляризаційні радіоголограми і інтерферограми досліджуваних об’єктів. Відновлення зображень виконується як цифровими, так і аналоговими методами За допомогою установки були одержані радіоголографічні зображення об’єктів складної форми.

Усі роботи в області радіоголографії виконувалися за постановами ВПК, Мінвузу СРСР, Міністерства оборони України. Співробітники лабораторії мали постійні наукові зв’язки з РТІ АН СРСР, НВО "Вимпел", НДІРП, НДІРІ.


Лідар для визначення рівня забруднення атмосфери

У відділі оптичної голографії було розроблено принципи побудови оптичних голографічних локаторів та їх модифікації – лідарів для екологічного моніторингу атмосфери.


Імпульсний голографічний локатор ІГЛ-1

Імпульсний голографічний локатор ІГЛ-1 дозволяє одержувати якісні зображення віддалених об’єктів з компенсацією впливу спотворень, що вносяться турбулентністю атмосфери. Імпульсний голографічний локатор ІГЛ-2 призначений для одержання інформації про віддалені об’єкти як за геометричними параметрами зображень, відновлених по голограмах, так і за складом і структурою матеріалів поверхонь об’єктів, визначених по поляризаційних голограмах. Запропоновано нові методи розпізнавання об’єктів за поляризаційними характеристиками електромагнітних хвиль, розсіяних об’єктами. Для цього були запропоновані нові методи формування оптичних голограм: поляризаційних, комплексних та голограм Хартлі.


Вагон-дефектоскоп з акустичним інтерферометром

Діагностика лопаток турбін методом голографічної інтерферометрії

Розроблено і створено дистанційний лазерний дефектоскоп з частотною демодуляцією сигналів, який забезпечує високу чутливість і стійкість до перешкод при дефектоскопії промислових виробів. Пристрій було встановлено у вагоні-дефектоскопі й використовувався для визначення дефектів рейок. Розроблені й впроваджені у виробництво методи голографічної інтерферометрії, призначені для контролю якості промислових виробів.


Установка для реєстрації мастер-голограм

Створені технології і пристрої для виготовлення голограм, що застосовуються в рекламі, дизайні, захист від підробок і фальсифікацій промислових товарів та цінних паперів (радужні голограми).


Голографічна модель зору

Система лазерного зв’язку з відкритим резонатором

Розроблена модель голографічних механізмів зору, яка дозволяє з єдиних позицій пояснити численні ілюзії зору і наблизитися до розуміння як феномену розпізнавання людиною об’єктів, так і феномену виникнення образів об’єктів, які формує око при певному стані людини. На підставі голографічної моделі були створені нові методи діагностики офтальмологічних захворювань (голографічна візоконтрастометрія) та принципи побудови нових інформаційних систем (об’ємне голографічне телебачення та система лазерного зв’язку з обертанням хвильового фронту).


Голографічний інтервенційний мікроскоп

Створено цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп (ЦГІМ), за допомогою якого можна одержати тривимірні зображення фазових мікрооб’єктів та виміряти їх геометричні характеристики. За допомогою ЦГІМ було уперше одержано тривимірні зображення нативних клітинок крові (еритроцитів).


Співробітники лабораторії (2002 р.)

Роботи відділу оптичної голографії виконувалися за постановами ВПК, МПС СРСР, Мінвузу СРСР та ін. Відділ підтримував постійні наукові зв’язки з ЦКБ "Астрофізика" (м. Москва), ФІАН РФ (м. Москва), ГОІ (м. Санкт-Петербург), Санкт-Петербурзьким державним політехнічним університетом, ЦСКБ (м. Самара), КБ "Південне" (м. Дніпропетровськ), інститутом "Монокристалів" й інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), НДІРІ (м. Харків), а також з цілим рядом медичних установ м. Харкова.

Зараз у лабораторії проводяться роботи, підтримані грантами Міністерства науки України та Науково-технічного центру України, готуються до захисту кандидатські та докторська дисертації, студенти виконують курсові й дипломні роботи.

За роки існування лабораторії було опубліковано близько 200 наукових робіт, одержано 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Видано чотири книги.

Історія інституту голографії

Інститут голографії Академії наук прикладної радіоелектроніки засновано у 1993 р. на базі Харківського національного університету з ціллю використання наукових наробітків університету в області оптичних, радіофізичних й голографічних технологій для потреб промисловості, медицини та сільського господарства. За час свого існування колектив інституту провів 15 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по розробці методів і технічних засобів формування й реєстрації голографічної інформації в радіо- та оптичному діапазонах довжин хвиль.

Колектив інституту нараховує 30 осіб, у тому числі 2 доктора фізико-математичних наук та 10 кандидатів наук, які безпосередньо працюють в області оптичної та голографічної обробки інформації.

Колектив інституту створив експериментальні зразки голографічних медичних пристроїв: голографічний інтерференційний мікроскоп, голографічний нефелометр, біохемолюмінометр з лазерним підсвічуванням, портативний прилад для вимірювання інтенсивності сонячної радіації в ультрафіолетовій частині спектра. Для доробки і упровадження в виробництво останнього співробітники інституту виграли грант УНТЦ.

У інституті також розроблено:

 • технології біологічної очистки і автоматизованого контролю стану річок та озер для їх екологічного захисту і оздоровлення;
 • принципи побудови мобільного голографічного лідарного комплексу для оперативного дистанційного вимірювання концентрації й складу газів та аерозолів в атмосфері;
 • технології, які забезпечують підвищення дебіту нафто- і газоконденсатних свердловин;
 • принципи створення нових інформаційних систем на базі голографічної моделі зорового сприйняття;
 • методи і технології реєстрації мастер-голограм та вирощування гальванічних нікелевих матриць для тиражування захисних голографічних елементів; для цього створена лінія для формування мастер-голограм, гальванічна ділянка та ділянка вакуумного напилювання.

 

В Інституті голографії створена науково-експериментальна база, яка має у своєму складі лазери безперервної та імпульсної дії в різних діапазонах довжин хвиль, радіо- та оптичні голографічні установки та вимірювальні прилади.

Виробнича діяльність Інституту голографії – це випуск наступної продукції:

 • голографічна продукція, що застосовується в різних областях (поліграфія, реклама, дизайн, етикетки, упаковка і т.п.);
 • голографічні захисні елементи для цінних паперів, документів, акцизних марок і т.д.;
 • голографічні елементи для товарів широкого вжитку (шпалери, оздоблювальне і декоративне каміння, фрагменти для меблевої продукції);
 • голограми музейних експонатів і предметів витонченого мистецтва;
 • оптичні телескопи різного застосування і оптичні елементи великих розмірів (від 0,3 м до 2,0 м);
 • мобільний лідар для дистанційного визначення атмосферних компонентів.